razrinkti

razrinkti
×razriñkti, ràzrenka (razreñka), -o (hibr.) 1. tr. surinkti, paimti: Itep ana razdailė (išdalijo), o aš razrinkaũ LKKII205(Zt). 2. tr. peržiūrėti, patikrinti, atrinkti: Reikia [vilnas] supešiot, razriñkt, kur drena – išmest Pb. 3. tr. išrinkti tinkamą: Žmonės razriñko, kur geresnė žemė Grv. | refl. tr.: Jei ponas razsìrenka [gyvulį], tai reikia ažmokėti Grv. 4. tr. Grv, Str, Aps nugriauti, išardyti: Du namai buvo, tai juos razriñko Ign. Senasiai tvartas reikia razriñkt, bus daugiau daikto Klt. Kluoną ir svirną razriñko ir nuvežė Pst. Mano staklės ràzrinkta Smal. | refl. tr.: Tada razsiriñko trobėsynus Dglš. 5. tr. išgriebti, išnešioti: Bus kam razriñkt turtas Dglš. Jau [prekes] razriñko (išpirko) – nėra Aps. 6. refl. išsiskirstyti, išsisklaidyti: Susirinko krūvon ir tuoj vėl razsiriñko Pb. Razsiriñko visi gyventojai Dglš. 7. refl. atsiskaityti: Dėkui Dievui, jau šiemet baigiau su banku razsiriñktie Slk. 8. intr. nusirengti: Reikia razriñkt tep, kap namie Lz. 9. tr. suvokti, atpažinti: Jei kur priseitų tėvykščia rast, nerazrinktau Dbč. | Abi tokios; aš jų nelabai razrenkù Klt. 10. tr., intr. Ad, Aps suprasti, susigaudyti: Atej kieman du žmonės, nerazrinksì, ką dudena Šlčn. O kas tę jas razriñks, katara kalta Švnč. Nerazrenkì jų gavendos Arm. Jūs ir nerazrinksta, kas kur yr Ign. Pastovėjau, paklausiau – nieko nerazrinkaũ Arm. Čia nieko nesuprasi, nieko nerazrinksì Vdš. 11. intr. įeiti, patekti: Žiemą nemožnėjo medžian razriñktie Lz. \ rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; papanurinkti; parinkti; paparinkti; padrinkti; perrinkti; pierinkti; prarinkti; pririnkti; papririnkti; razrinkti; parazsirinkti; paparazrinkti; surinkti; pasusirinkti; papasusirinkti; užrinkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • razsirinkdyti — ×razsirinkdyti 1. žr. razrinkti 4 (refl.): Stovų juostos, velenas nerazsiriñkdo Dv. 2. žr. razrinkti 10: Kad papuolė teisman, nerazsirinkdaĩ – kaltas, nekaltas Grv. rinkdyti; aprinkdyti; atrinkdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprinkti — apriñkti, àprenka (apreñka), o tr. K; Q167, H173, SD198, B, Sut 1. DŽ, Pb kiek nurinkti: Nueik agurkus apriñkt Gs. Jau gal ir àprinktos yr mėlynės Erž. Iš ryto buvo aviečių, dabar vaikų àprinkta, àprinkta Gl. Giliukus išneš, išnarinės, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrinkti — atriñkti, àtrenka, o tr.; Q162 1. DŽ, Prng, Tvr iš daugelio atskirti, paimti: Atrinkaũ aš sėklai bulbes, t. y. atskyriau J. Mažėles bulbes àtrenkam paršam Ėr. Reiks atriñkt kiaulinės bulbos Mlk. Mes savus šniūrus atrinktum̃ Rud. Sumakalavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darinkti — ×dariñkti, dàrenka, o (hibr.) tr. 1. iki pilnumo pririnkti: Dariñk pilną kašelę Mlk. 2. rasti tinkamą, išrinkti: Skietas sunku dariñkt Trgn. Kokias tu velnio kalvis – packavos arkliu[i] nedàrenki! Lp. Aždūmoj[o] anas ženytis ir pats sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkti — išriñkti, ìšrenka (išreñka), o tr. K, Š; H173, R, Sut, I, M, LL182 1. DŽ, Tvr renkant visus paimti: Išrinktì visi grybai Vdk. Dabar išriñkta, ale būta aviečių Ob. Vienoj dienoj išrinkaĩ – kitoj i vė priaugę [uogų] Dgč. Dabar išreñka dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurinkti — nuriñkti, nùrenka (nureñka), o tr. K 1. N, DŽ renkant visus nuimti: Dabar ir aviečiai nedideli – pirmieji nurinktì visi Ob. Prieš rugių pjovimą reikia tas uogas nuriñkt Rm. Jau baigia avietes nuriñkti Brž. Juoduosius serbentus nurinkaũ Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaprinkti — paapriñkti, paàprenka, o (dial.) tr. atimti, sugrobti: Paapriñko visa ką niemčiai Str. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrinkti — ×padriñkti, pàdrenka, o (hibr.) tr. 1. parankioti, parinkti: Padrinkaũ kur geresnių bulbų Dglš. 2. išrinkti tinkamą: Nueima medžian, alksnį kreivą pàdrenka, ištašo Lz. Padrinkaũ drūtą kiaušinį Aps. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panurinkti — panuriñkti, panùrenka, o (dial.) tr. 1. vieną po kito nurinkti: Darbinykai akmenis nūnai panuriñks Dv. 2. viską nuimti, nukraustyti: Panùrenka nuog stalo, nuog skotertės vitvisa Dv. 3. viską iš eilės sudoroti, nuvalyti (nuo lauko): Mes jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papanurinkti — papanuriñkti, papanùrenka, o (dial.) tr. visiems visa nurinkti: Gaspadoriai akmenius papanuriñko Dv. Vaikai papanuriñko akmenius nuog kaniušinos ir supylė krosnin Dv. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”